Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, Θεόφραστος


                                                   
                                                 
                                             ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ

Ήδη μεν και πρότερον πολλάκις επιστήσας την διάνοιαν εθαύμασα, ίσως δε ουδέ παύσομαι θαυμάζων, τι γαρ δήποτε, της Ελλάδος υπό τον αυτόν αέρα κειμένης και πάντων των Ελλήνων ομοίως παιδευομένων, συμβέβηκεν ημίν ου την αυτήν τάξιν των τρόπων έχειν, [2] εγώ γαρ, ω Πολύκλεις, συνθεωρήσας εκ πολλού χρόνου την ανθρωπίνην φύσιν και βεβιωκώς έτη
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...